AJ Total Vietnam building two high tech coldstores

February 17, 2022 05:26

Autotraslate from Vietnamese:

Cold storage width of tens of thousands of m2 of AJ Total Vietnam
Cold storage in Long An is designing a basement, 2 floors, high 52m capacity to tens of thousands of pallets, saves area and cost.

Company cold storage AJ Total Vietnam (AJ Total Vietnam) investment in building 2 cold storage robot. A repository 31.000 pallets in Long Hau industrial park, Long An, put into operation in January 7/2021 and a storehouse 23.000 pallet at City Connect, Hung Yen will be operational in January 5/2022.

Kho lạnh tại Long An được thiết kế một tầng hầm, 2 tầng nổi, cao 52m, sức chứa tới hàng chục nghìn pallets, giúp tiết kiệm diện tích, chi phí. 

Công ty Kho lạnh AJ Total Việt Nam (AJ Total Vietnam) đầu tư xây dựng 2 kho lạnh robot. Một kho chứa 31.000 pallets ở khu công nghiệp Long Hậu, Long An, đưa vào hoạt động trong tháng 7/2021 và một kho chứa 23.000 pallet ở Phố Nối, Hưng Yên sẽ hoạt động vào tháng 5/2022.

Cold storage AJ Total side in Long Hau industrial park with advanced technology, modern.

Warehouse in Long Hau industrial park has a total area of cold storage near 25.600 m2. Private storage area reserve occupies nearly 10,000 m2, there are 5 small warehouse, operated by forklift, each warehouse contains about 1,200 - to 1,400 pallets and a warehouse operated by 5 robot crane, 10 robot transport capacity of 25.000 pallet size, pallet W 1m x D 1.2 m x H 1.55 m. The room can control the temperature and humidity, with the winter is minus 20 degrees C and storage from 1 degrees Celsius to 7 degrees celsius. Design capacity import 200 tons an hour. Temperature and humidity is installed, operated and controlled automatically through the computer by the control software for professional use.

Kho lạnh AJ Total bên trong khu công nghiệp Long Hậu với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Kho tại khu công nghiệp Long Hậu có tổng diện tích khuôn viên kho lạnh gần 25.600 m2. Riêng khu vực kho dự trữ chiếm gần 10.000 m2, có 5 kho nhỏ, vận hành bằng xe nâng, mỗi kho chứa khoảng 1.200 - 1.400 pallets và một kho vận hành bằng 5 robot cần trục, 10 robot vận chuyển, sức chứa 25.000 pallet, kích thước pallet W 1m x D 1,2m x H 1,55m. Các phòng có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, với kho đông là âm 20 độ C và kho mát từ 1 độ C đến 7 độ C. Công suất thiết kế xuất, nhập 200 tấn một giờ. Nhiệt độ và độ ẩm được cài đặt, vận hành và kiểm soát tự động qua máy tính bởi các phần mềm điều khiển chuyên dụng.

Goods transport by the robot.

The warehouse is systematic investment bulkheads, fire extinguishing system, automatic backup generator, refrigeration technology sector transfer with salt water, modern, anti-leakage and safe for workers. Deliveries in cold storage AJ Total convenient and safe thanks to the stock buffer 3,000 m2 with 44 doors are equipped with modern, surveillance camera, lift automatically.

In addition to the regional warehouse, the cold storage AJ Total there are other other ancillary facilities, including yard more than 10,000 m2, packaging, packing 1,000 m2, inspection rooms, office, bonded warehouse, office block, for customers, canteen... All form a closed cycle in supply chain products.

In the period the price of land in the industrial area as high as today, the use of warehouse, high-rise design with a basement and 2 floors, high 52m is an optimal way to improve capacity without consuming more land, the cost of the initial investment at a reasonable level.

Hàng hóa vận chuyển bằng robot.

Kho được đầu tư hệ thống vách ngăn chống cháy, hệ thống chữa cháy tự động, máy phát điện dự phòng, công nghệ làm lạnh khu vực trung chuyển bằng nước muối, hiện đại, chống rò rỉ và an toàn cho người lao động. Việc giao nhận hàng ở kho lạnh AJ Total thuận tiện và an toàn nhờ kho đệm rộng 3.000 m2 với 44 cửa xuất nhập hàng được trang bị hiện đại, camera giám sát, cầu nâng tự động.

Ngoài khu vực nhà kho chính, kho lạnh AJ Total còn có các công trình phụ trợ khác, bao gồm sân bãi rộng hơn 10.000 m2, phòng bao bì, đóng gói 1.000 m2, phòng kiểm hàng, văn phòng kho ngoại quan, khối văn phòng làm việc cho khách hàng, căng tin... Tất cả tạo thành một chu trình khép kín trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

Trong thời kỳ giá đất tại các khu công nghiệp tăng cao như hiện nay, việc sử dụng nhà kho cao tầng, với thiết kế một tầng hầm và 2 tầng nổi, cao 52m là một cách tối ưu để cải thiện sức chứa mà không cần tốn thêm đất, chi phí đầu tư ban đầu ở mức hợp lý.

Staff cold warehouse, enter the command controls the robot import goods.

In the translation, employees, cold storage done "3 spot" (produce, eat, drink and rest in place) to meet the storage demands of supermarkets and manufacturers, import export food.

Industry logistics are to benefit from trade agreements freedom bilateral and multilateral have been signed, the demand for cold storage high rise in exports - imports. Corporations AJ Total Vietnam continue to study the market demand, investment many cold storage warehouse in key areas and will become rental units, cold storage top professional in Vietnam in the next 5 years.

Nhân viên kho lạnh nhập lệnh điều khiển robot xuất nhập hàng.

Trong mùa dịch, nhân viên kho lạnh thực hiện "3 tại chỗ" (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ) nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng của siêu thị và các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu thực phẩm.

Ngành logistic đang được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết, nhu cầu kho lạnh tăng cao theo kim ngạch xuất - nhập khẩu. Tập đoàn AJ Total Việt Nam tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường, đầu tư nhiều kho lạnh tại các khu vực trọng điểm và sẽ trở thành đơn vị cho thuê kho lạnh chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Source: vnexpress.net
{{countTopicsText}}
What is MEGAFISHNET.COM?
MEGAFISHNET.com is a global fish and seafood marketplace with an emphasis on APPROVED SUPPLIERS from such major sources as China, Russia, Vietnam, Europe, Americas, etc. More details →